Przekraczanie granic

Festiwal filmowy dokumentART – przekraczanie granic

Partnerzy:
Partner wiodący: Stowarzyszenie Latücht – Film & Medien

Partner 1: Stowarzyszenie OFFicyna

Partner 2: Ośrodek Teatralny Kana

Finansowanie:
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków z Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” – „Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007–2013 (INTERREG IV A)

Budżet projektu:
381 619,00 € – kwota dofinansowania z EFRR 324 376,15 €

Partner wiodący:
263 140,00 € – kwota dofinansowania z EFRR 223 669,00 €
Partner1 :
11 800,00 € – kwota dofinansowania z EFRR 10 030,00 €
Partner 2:
106 679,00 € – kwota dofinansowania z EFRR 90 677,15 €

Okres realizacji:
Projekt jest realizowany w latach 2011–2013.

O projekcie:
Celem jest zbudowanie transgranicznego festiwalu filmowego, który jest organizowany, finansowany i realizowany wspólnie przez Polaków i Niemców. Festiwal odbywa się równolegle w Szczecinie i Neubrandenburgu, a następnie w innych miastach Euroregionu Pomerania.

Transgraniczne spotkanie Polaków i Niemców na poziomie pracy (kształcenie polsko-niemieckiej kadry festiwalowej) i spędzania czasu wolnego poprzez stworzenie w Euroregionie oferty kulturalnej, przybliżającej kulturę, mentalność i język obu sąsiadów każdemu z nich oraz popularyzującej ideę europejską. Wszechstronny program festiwalowy skierowany jest do wszystkich grup społecznych i wiekowych w jednakowym stopniu.

Współpraca transgraniczna wspierana jest intensywnie poprzez strukturę organizacyjną projektu (polsko-niemieckie kierownictwo festiwalu). W ten sposób osoby działające w obszarze kultury z regionu współpracują bezpośrednio i ponad granicą oraz tworzą możliwości dalszych spotkań uczestnikom i publiczności po obu stronach granicy. Poprzez to likwidowane będą bariery językowe i kulturowe oraz promowane będzie scalanie regionu przygranicznego.

Festiwal filmowy rozwinie w kontekście trwałości średnio i długofalowe efekty społeczno-kulturalne. Wesprze interpersonalne kontakty transgraniczne oraz wymianę doświadczeń i wiedzy. Wzajemne uprzedzenia Polaków i Niemców będą w ten sposób likwidowane, niegdysiejsza granica straci na znaczeniu, a myśl europejska będzie mogła się rozwijać.
Festiwal będzie ambasadorem kultury dla obu regionów przygranicznych, stając się pozytywnym symbolem udanej współpracy Polaków z Niemcami. Przyczyni się on do nowego naświetlenia długiej, zmiennej i częściowo bardzo bolesnej historii regionu Pomeranii. Intensywne włączenie dzieci, młodzieży, uczniów i studentów w ofertę programową oraz dobrowolną pomoc przy projekcie również długofalowo przyniesie w tej kwestii wymierne efekty.

Projekt nr INT-09-0011 pn. "Festiwal filmowy dokumentART – przekraczanie granic" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna” -
"Współpraca Transgraniczna” Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013.

www.interreg4a.info

Znajdujesz się na stronie archiwalnej. Przejdź do serwisu aktualnej edycji Festiwalu.

Przekraczanie granic:

Udostępnij: